Open brief: Parkveld is van Leuven!

Post date: 15-okt-2012 14:12:36

Beste gemeenteraadsleden, ocmw-voorzitter, schepenen en burgemeester van Leuven,

Wij zijn de Parkveldgroep en schrijven jullie een brief om onze plannen toe te lichten. Wellicht lazen jullie er in de pers al wat over. Het kan geen kwaad om ons rechtstreeks tot jullie te richten, denken we. Jullie besturen de stad en dat is iets waar wij ook over nadenken. Dat hebben we alvast gemeen.

Wij zijn Leuvenaars met plannen voor Parkveld, voor het stuk van het terrein dat werd opgekocht door bouwpromotor Extensa, jaren terug. Hoeveel centen kreeg het OCMW daar alweer voor? Zoals jullie allicht weten ligt hun perceel er sindsdien braak bij, het betreft twee bosperceeltjes en twee akkers die ondertussen zijn overwoekerd door pioniersplanten, veel berkenboompjes vooral maar ook allerlei bloemen en kruiden, bosaardbeien en drie distelsoorten. We willen dat terrein een zinvolle bestemming geven, alvast in de periode waarin er nog geen concrete bouwactiviteiten mogelijk zijn. Zoals jullie weten moeten nog een boel procedures gevolgd en plannen gemaakt vooraleer er sowieso met bouwactiviteit kan begonnen.

We willen vermijden dat het bouwen er ooit van komt, u zal dat begrijpen. In jullie eigenste Gemeentelijk Natuur Ontwikkelings Plan beschrijven jullie Parkveld immers als een belangrijke open ruimte en groene corridor tussen de groene zone rond Abdij van park en Heverleebos/Meerdaalwoud. En ook staat in het Leuvens beleidsplan 2006-2012 dat landbouwgebieden moeten gevrijwaard worden van zonevreemde inmenging. We willen eigenlijk gewoon dat jullie ook waarde hechten aan deze woorden en teksten.

Wat gaan we dan doen? Op het veld willen we een positief project realiseren met ruimte voor groenteteelt, voor ontmoeting, voor spel en sport. We willen deze ‘groene, kindvriendelijke en zeer gegeerde rand van Leuven’ (we citeren de website van Extensa) namelijk ook graag groen en kindvriendelijk houden. Ziehier een voorbeeld van wat we willen doen, het is een oproep aan de Leuvenaars:

Werk mee op de gulle parkveld-akker

Op Parkveld gaan we een vers geploegde akker bewerken van ongeveer 18 are groot, zowat 30 op 60 meter. We gaan dat doen met een groep, niet te groot, niet te klein. Daarvoor zoeken we deelnemers. De idee is om er een productieveld te maken voor stevige volumes groenten, in de eerste plaats groenten die tot de basisvoeding behoren en gemakkelijk te bewaren zijn: aardappelen, ajuinen, wortelen, pompoenen, misschien ook rapen, knolselders, knoflook …

De oogst wordt verdeeld volgens de geleverde inzet, een deel ervan wordt geschonken aan een goed keukenproject. Er is de vaste idee om geen handel te drijven met de oogsten. Met de kandidaat deelnemers zal een overleg gepland worden om een zaai- en teeltschema af te spreken. De akker is uitstekende zand-leemgrond en we laten ons begeleiden door iemand met ervaring in de agro-ecologische tuinbouw.

Heb je interesse? Zend dan een mailtje met contactgegevens en graag ook je motivatie naar parkveldgroep@gmail.com. Het wordt fun!

Jullie kunnen ons gerust beschouwen als een vooruitgeschoven bijdrage aan de ambitie om de stad klimaatneutraal te maken tegen 2030. We hebben nog 18 jaar dus, we wilden niet langer talmen maar er meteen aan beginnen. Met ons akkerproject bijvoorbeeld denken we minimaal 2 ton aardappelen te kunnen telen, jaarlijks. Als daar pakweg 20 gezinnen aan meedoen, hebben die elk 100 kilo Parkveld patatten zonder zware milieukost. En het plezier om die zelf te telen, biedt de mensen tegelijk een aardig handelingsperspectief. Het kan hen ervan weerhouden om, we zeggen maar wat, hun vrije tijd de besteden aan een autorit en een bezoek aan een beleveniswinkel in Machelen.

Ons project heeft ook een open karakter: wie wil kan meedoen. We ondernemen actie om de buurt te betrekken, 22 organisaties ondertekenden het pamflet ‘Parkveld is van Leuven’ en we staan in goed contact met enkele landbouwers op het veld. Daarom ook deze brief, ook jullie zijn welkom. We willen best de dialoog aangaan, jullie weten ons vast te vinden. En een schepen van milieu of zo die mee aardappelen en groenten teelt, het zou mooi staan, niet?

O ja, omtrent de bouw van acht appartementen langs de Geldenaaksebaan, omtrent de reële behoefte aan uitbreiding van de ambachtenzone, omtrent de grote Exensa verkaveling: we zouden het heel erg appreciëren als jullie al die plannen zouden herbekijken en achterwege laten. Parkveld vinden wij geen wachtzone voor de oprukkende stad, Parkveld is een onderdeel van de stad zoals we die graag zien: met ruimte voor groen, voor spel, voor eigen teelt, voor fauna en flora, voor open ruimte en landbouw.

Wij menen dat Parkveld agrarisch gebied is en moet blijven!

Hier vind je ons op internet:

https://sites.google.com/site/parkveldblijft/archief/achtergrond/openbriefparkveldisvanleuven

Deze brief werd besproken en goedgekeurd tijdens onze algemene Parkveld-vergadering van 14 oktober 2012.

Vriendelijke groet,

de Parkveldgroep